نمایش یک نتیجه

  • در اواخـر قـرن بیستم، صنعت بازیافت در 8 کشور پیشرفته صنعتی به عنوان سودآورترین صنعت،
    بـرنده جایـزه طلایـی گـردید و از آن زمـان زبالـه را ” طـلای کثیف ” نام نهادند و انجمن ها و مراکز
    تحقیقاتی در کشورهای مختلف جهت بازیافت مواد مختلف ایجاد گردید .

    طرح توجیهی بازیافت پلاستیک

    0.00تومان